Ubytovací řád

Roubenky Slunný vrch

Podmínky ubytování / Ubytovací řád

I. Úvod

1. Pronajímatel je vlastníkem následujících nemovitostí:
Budova č.ev. – stavba pro rekreaci na st.p.č. 1105/10, katastrální území Český Jiřetín, okres Most (dále jen „Chalupy“).

2. Jedná se o 3 chalupy poloroubené, postavené v roce 2019 v obci Český Jiřetín v části Horní Ves, v nadmořské výšce 750 m.n.m.

Chalupa rodinná (4 osoby)

V přízemí roubenky je chodba, z níž vedou dveře do koupelny a kuchyně s obývacím pokojem. Na podlaze je kamenná dlažba s podlahovým vytápěním a dřevěná borovicová podlaha. Kuchyně je vybavena indukční deskou, horkovzdušnou troubou, toustovačem, kontaktním grilem a kávovarem Nespresso. Kapacita 4 lůžka ve 2 ložnicích (2 + 2 osoby), jedna dětská postýlka, 1x sprcha a WC v přízemí a 1x WC v patře.

Chalupa velká (9 osob)

V přízemí se nachází kuchyň vybavená indukční deskou, horkovzdušnou troubou, toustovačem, kontaktním grilem a kávovarem Nespresso, koupelna, světnice s kachlovými kamny, velký jídelní stůl a rohová sedací souprava. V prvním patře jsou 3 ložnice (4 + 4 + 2) a WC. V chalupě se topí kachlovými kamny a elektrickým podlahovým topením.

Chalupa malá (pro 6 osob)

V přízemí se nachází chodba s koupelnou, plně vybavená kuchyň (myčka, mikrovlnná trouba, indukční deska, horkovzdušná trouba, lednička s mrazákem a kávovarem Nespresso). V světnici je jídelní stůl, kamna na dřevo a rohová sedací souprava. V podkroví jsou 2 pokoje (2 + 4) a WC.

V každé chalupě je k dispozici dětská postýlka. V chalupě se topí kamny na dřevo, dále je zde elektrické podlahové vytápění a v pokojích v patře jsou elektrické přímotopy.

Parkování je možné u chalup zdarma. V zimních měsících doporučujeme na poslední 2 km cesty sněhové řetězy.

II. Platba nájemného

Ubytovaný zaplatí provozovateli zálohu ve výši 50% při rezervaci, po platbě je rezervace platná a potvrzená. Nejpozději týden před nástupem na pobyt je nutné zaplatit zbylých 50% z celkové ceny. Platby se provádějí na účet: 27096452/5500, jako variabilní symbol uveďte datum začátku pobytu, např: 15082019. Platby v hotovosti nepřijímáme.

Kromě nájemného se skládá vratná kauce ve výši 2 000 Kč , splatná s doplatkem pobyt, vráceno po odjezdu na účet objednatele.

Spotřeba elektrické energie (5 Kč / KWh nad limit) a rekreační poplatek 10 Kč/osoba je vyúčtována při odjezdu. Platba v hotovosti.

Při nedodržení termínů splatnosti, má provozovatel právo odstoupit od objednávky.

Při zrušení pobytu:
30 dnů před nástupem na pobyt se hradí 25% z ceny pobytu
29 a méně dnů před nástupem na pobyt se hradí 50% z ceny pobytu.

III. Doba ubytování

1. Pokud se provozovatel a ubytovaný nedomluví jinak, platí následující doba ubytování:
– týdenní pobyt začíná a končí v sobotu
– víkendový pobyt začíná v pátek a končí v neděli
– ostatní pobyty dle dohody

2. Pokud se provozovatel a ubytovaný nedohodnou jinak, má ubytovaný objekt k dispozici:
– od 14:00h prvního dne ubytování, přičemž před odjezdem na chalupu zavolá ubytovaný majiteli chalupy (tel. 777 332 040) a sjedná si přibližný termín svého příjezdu a převzetí objektu
– do 10:00h posledního dne ubytování

IV. Práva a povinnosti ubytovaného

1. Ubytovaný se zavazuje užívat chalupu tak, aby nedošlo k jejímu poškození, zejména užívání přezůvek v obytné části. Ubytovaný je povinen provádět úklid a běžnou údržbu chalupy a příjezdové cesty.

2. Ubytovaný je oprávněn chalupu užívat spolu s osobami uvedenými v knize ubytovaných.

3. Ubytovaný se zavazuje po skončení ubytování chalupu předat správci chalupy, a to ve stavu, v jakém ji převzal, uklizenou, vyčištěnou a způsobilou k okamžitému dalšímu užívání, vyneseného popele a roztokem k tomu určeným vyčištěným sklem kamen.
Závěrečný úklid není v ceně ubytování a je nutné jej provést (jinak se hradí poplatek 1 000 Kč).

4. Ubytovaný plně odpovídá za chování osob, které s ním chalupu budou sdílet a které jej zde navštíví a v případě že tyto třetí osoby způsobí nějakou škodu, odpovídá za ni jako by ji způsobil sám.
Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemce) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

5. Ubytovaný je povinen dbát, aby na chalupě nevznikaly žádné škody a je povinen jejich vzniku předcházet. V případě vzniku škod nebo jejich hrozbě je povinen neprodleně informovat správce chalupy (tel. 777 332 040) a je povinen sám bezprostředně učinit vše pro to, aby rozsah škod byl co nejmenší nebo případně škoda vůbec nevznikla. V případě, že by se jednalo o škodu, která nevznikla nebo jež nehrozila v důsledku činnosti ubytovaného má ubytovaný nárok na náhradu účelně vynaložených výdajů s takovým odvracením škody spojených.

6. V rámci prevence vzniku škod ubytovaný zejména:
– je povinen chovat se k chalupě a jejímu okolí ohleduplně, chodit v chalupě výhradně v domácí obuvi
– je povinen topit pouze dřevem – zakazuje se pálit domácí odpad
– při manipulaci s ohněm dbát zvýšené opatrnosti, nenechávat oheň bez dozoru – zakazuje se manipulace s ohněm osobám mladším 18ti let
– popel z topeniště vynášet výhradně do plechového sudu s víkem – sud je nutné vždy víkem zakrýt a popel nenechávat doutnající!
– odpad nehromadit v chalupě, ale pravidelně jej odnášet do plastových popelnic k tomu určených
– nesmí v chalupě provádět změny, přestavovat nábytek nebo jej vynášet z chalupy
– nesmí používat v chalupě vlastní spotřebiče bez předchozího oznámení pronajímateli nebo přes jeho zákaz
– nesmí v chalupě nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, nesmí zde držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo nájemci předepsáno lékařem
– Pokud ubytovaný úmyslně nebo nedbalostí způsobí škodu takového rozsahu, že bude chalupa vyřazena z provozu, je povinen mimo nákladů na opravu uhradit i ušlý zisk za dobu prováděných oprav.
dodržovat v chalupě přísný zákaz kouření
dodržovat topný režim kachlových kamen tj.pro úplnou akumulaci kamen topit max. 2-4h (v zimním období) další topení po cca 8-17h dle vnitřní teploty
udržovat stálý oheň, kamna nesmí dehtovat, na kamna nedávat žádné předměty (hrozí poničení kachloví nebo požár)

7. Ubytovaný není oprávněn chalupu dále pronajímat, pokud mu k tomu provozovatel předem neudělí písemný souhlas.

8. Ubytovaný je povinen se při přebírání chalupy seznámit s umístěním uzávěru vody, vypínače elektrické energie a hasícího přístroje.

V. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje ubytovanému odevzdat předmět nájmu řádně a včas včetně lůžkovin.

2. Provozovatel je oprávněn vstupovat do chalupy za účelem její prohlídky a kontroly jejího stavu. O prohlídce musí ubytovaného předem informovat.

3. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do prostor chalupy.

4. Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:
– na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
– dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu / bez vědomí ubytovatele /
– dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
– zákazník nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně
– zákazník nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek

VI. KAUCE

Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.
Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny !
Bez výslovného souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.)

Pokud dojde na vybavení a objektu ke škodě (způsobeno úmyslně či nedbalostí ubytovaných) takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen (mimo nákladů na opravu) za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

Zápis do knihy ubytování se provádí na základě platného dokladu totožnosti, který je každý z hostů povinen na požádání předložit.

Provozovatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek.
U objednávek věkové kategorie do 30 let je výše kauce stanovena na 10 000 Kč – vrací se převodem na účet do 3 pracovních dní od ukončení pobytu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku.

VII. Pojištění pobytů

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody předčasné ukončení pobytu) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda, vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.
Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

VIII. Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. S těmito provozními podmínkami seznámí provozovatel ubytovaného při potvrzení objednávky ubytování, nejpozději však před výzvou k úhradě zálohy za ubytování.

2. Uhrazením zálohy za ubytování ubytovaný vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

3. Tyto provozní podmínky nabývají platnosti dnem 1.6.2019

 

Ubytovací řád (ke stažení v PDF)

Rezervace

Zjistěte si obsazenost roubenky, můžete provést rezervaci, či dotaz na majitele.

© 2019 - Roubenky Slunný vrch

Web created by: